מנהג בני העדה השומרונית לתלות בבתיהם קטעי תורה ותפילה, ושלוש התמונות האלה שימשו ככל הנראה בתפקיד זה. נוסחן זהה לחלוטין לנוסח השומרוני של התורה ולנוסחי התפילות המאוחרות ביחס של השומרונים. סביר שהדברים הועתקו במאה העשרים ואולי מעט קודם לכן

תמונה 1 – קטע מתפילה שומרונית שכיחה הכתובה עברית שומרונית

במסגרת המקיפה

אמן אהיה אשר אהיה מרי אתרחם (רחם) ואתנחם הך די אמנותך (כמנהגך) אה (הוי) אד;[ני] יהוה

בגוף הכתובת

אדני

יהוה הן ראית

ברב גדל חסדך

זכור לנו תפלות

אדונן משה

נביך אשר אמר

פני (לפני) גדלך אל

תשחית עמך

ונחלתך אשר

פדית בגדלך אשר

הוצאת ממצרים

בידך החזקה

זכור לעבדיך

לאברהם ליצחק

וליעקב אל תפן

אל קשי העם הזה

ואל רשעו ואל

חטאתו אמן

תמונה 2 – עשרת הדברים לפי הנוסח השומרוני

במסגרת המקיפה

יתגלג קראה דקרא עסרת מליה (ישתבח הקורא שקרא את עשרת הדברים) וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר

בגוף הכתובת

אנכי

יהוה אלהיך אשר

הוצאתיך מארץ מצרים מבית

עבדים: לא יהיה לך אלהים אחרים

על פני: לא תעשה לך פסל וכל תמונה:

אשר בשמים ממעל: ואשר בארץ מתחת:

ואשר במים מתחת לארץ: לא תשתחוי להם

ולא תעבדם: כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא:

פקד עון אבות על בנים: על שלישים ועל רביעים

לשנאי: ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי

מצותי: לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא:  כי לא

ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא:|

שמור את יום השבת לקדשהו: ששת ימים תעבד ועשית

ועשית כל מלאכתך: ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך: לא

תעשה בו כל מלאכה: אתה ובנך ובתך: עבדך ואמתך:

[ובהמתך וגר]ך אשר בשעריך: כי ששת ימים עשה יהוה

את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם: וינח

ביום השביעי: על כן ברך יהוה את יום השבת:

ויקדשהו:|

כבד את אביך ואת אמך: למען יאריכון ימיך על

האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך: לא תרצח:

לא תנאף: לא תגנב: לא תענה ברעך עד שקר:

לא תחמד בית רעך: ולא תחמד אשת רעך: שדהו עבדו

ואמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך:|

והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל ארץ הכנעני אשר

אתה בא שמה לרשתה: והקמת לך אבנים גדלות

ושדת אתם בשיד:  וכתבת על האבנים את כל דברי

התורה הזאת: והיה בעברכם את הירדן תקימו

את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום

בהרגריזים: ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך

מזבח אבנים: לא תניף עליהם ברזל: אבנים

שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך: והעלית עליו

עלות ליהוה אלהיך: וזבחת שלמים ואכלת שם:

ושמחת לפני יהוה אלהיך: ההר ההוא בעבר

הירדן אחרי דרך מבוא השמש: בארץ הכנעני

הישב בערבה מול הגלגל אצל אלון מור[א] מול שכם:|

תמונה 3 – מילות הפתיחה של "וזאת הברכה" (דברים לג)

במסגרת המקיפה

מרי השיב עלינן (אדוני, תן לנו) מן ברכת הנב[יא הצ]דיק התמים הטהור הנאמן משה: |

בגוף הכתובת

וזאת

הברכה אשר

ברך משה איש

האלהים את

בני ישראל

תורה צוה לנו

משה מורשה

קהלת יעקב

נותינה (הנותן) אלהיך

יתברך ברוך

אלהינו לעולם

וברוך שמו לעולם:

תרגם: פרופ' משה פלורנטין