ספריית אורט בראודה

חוגגת את יום העברית

ספריה או ספרייה?

הכתיב התקני הוא ספרייה בשתי יו"דים – הראשונה לציון התנועה i, והשנייה לציון העיצור y. כך גם  עירייה, עגבנייה, שנייה וכדומה.

מִפְתָּח

מפתח הוא זוג עמודים בספר הנראים זה לצד זה כאשר הספר פתוח.

המילה מִפְתָּח מקורה בתנ"ך, ושם משמעה פתיחה. בתקופות מאוחרות קיבלה המילה משמעויות נוספות: בספרות חז"ל מִפְתָּח הוא חלק פתוח בבגד, כגון 'מפתח החלוק'. בעברית החדשה מִפְתָּח משמש בהקשרים שונים, כגון מפתח של מחוּגה, מפתח של צמצם במצלמה, מפתח בגשר (רֶווח בין שני עמודים תומכים).

תְּמוֹכַת סְפָרִים

הצירוף 'תמוכת ספרים' נקבע לציון החפץ ישר־הזווית המשמש לתמיכה בספרים שעל המדף. המילה הראשונה בצירוף – תְּמוֹכָה – נוצרה בעברית החדשה והיא מציינת התקן תומך, כגון קורה או עמוד. תְּמוֹכָה היא צורה אחרת של תּוֹמְכָה – גם היא מן העברית החדשה.